Regulamin

Regulamin firmy Euro-Szkolenia

1. Firma Euro-Szkolenia zajmuje się realizacją szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci oraz innych podmiotów z sektora biznesu i administracji publicznej.

2. Firma Euro-Szkolenia prowadzi szkolenia w formie otwartej, na które można zapisywać się indywidulanie, oraz szkolenia zamknięte, organizowane na zamówienia np. placówek oświatowych w formie szkoleniowych rad pedagogicznych oraz szkoleń dla pracowników różnych firm. Ilość godzin danego szkolenia podana jest zawsze w godzinach dydaktycznych trwających każda po 45 min.

3. Szkolenia dla placówek oświatowych realizowane są od 1 września 2019 r. przy współpracy z Fundacją Prymus (https://www.imsig.pl/pozycja/2019/163/KRS/985061,FUNDACJA_PRYMUS ), która jest ich organizatorem i posiada w swoim statucie uprawnienia do organizacji szkoleń, warsztatów i kursów dla nauczycieli. Firma Euro-Szkolenia jest tylko podwykonawcą, a zatem realizuje szkolenia na zlecenia Fundacji Prymus.

4. Szkolenia otwarte odbywają się w formie:
- online na platformie Zoom, Getresponse, Webex (w zależności od szkolenia, a także na platformie zamawiającej placówki) zarówno dla grup otwarych jak i zamawiających podmiotów;
- stacjonarnie (tylko Wrocław i okolice):
a) dla grup otwartych w salach szkoleniowych w siedzibie biurze firmy, tj. salach Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG przy al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu, lub w innym, podanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia miejscu:
b) szkolenia zamknięte (np. szkolenie Grona Pedagogicznego, prelekcje dla rodziców) - w zamawiającej placówce lub firmie.

5. Zgłoszenia na szkolenie otwarte może dokonać nauczyciel lub inny pracownik placówki, w której jest on zatrudniony. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod każdym szkoleniem dostępnym w ofercie na stronie internetowej firmy Euro-Szkolenia. Zaleca się, aby w formularzu podać dane kontaktowe (e-mail, telefon) osoby zgłaszanej.

6. Euro-Szkolenia wysyła w ciągu 48 godzin (nie wliczając w to weekendów) na adres e-mail podany w zgłoszeniu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na dane szkolenie podając w nim planowaną datę i godziny szkolenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodebrania wiadomości lub nieprzekazania informacji osobie zgłoszonej przez pracownika placówki/firmy, który tę wiadomość odebrał. Brak otrzymania droga mailową potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oznacza, że z jakiegoś powodu mail do nas nie dotarł, dlatego prosimy w takim przypadku o kontakt telefoniczny.

7. Po otrzymaniu zgłoszenia Euro-Szkolenia wpisuje osobę zgłoszoną na listę uczestników. W razie braku miejsc wysyłana jest niezwłocznie informacja, ewentualnie propozycja wpisania na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej, które nie dostały się na szkolenie, mają pierwszeństwo zapisu na to samo szkolenie w kolejnym terminie.

8. Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób (minimum 10 na dane szkolenie) firma Euro-Szkolenia wysyła (najpóźniej do 3 dni roboczych przed szkoleniem) informację przypominającą z prośbą o potwierdzenie udziału w szkoleniu. Jeśli taki mail ("PRZYPOMNIENIE") do Państwa nie dotrze - prosimy o pilny kontakt, bo oznacza on, że nie ma Państwa na liscie uczestników danego szkolenia, lub jest ono przeniesione na inny termin.

9. Odpłatność za szkolenia:
 a) jeśli za szkolenie płaci placówka/firma - uczestnik otrzymuje na szkoleniu stacjonarnym lub mailem do 48 h po szkoleniu  (w przypadku szkolenia online) fakturę płatną przez placówkę/fimę przelewem w terminie  maksymalnie do 14 dni po szkoleniu;
b) jeśli za szkolenie płaci uczestnik we własnym zakresie - opłatę należy dokonać przelewem na podane w mailu konto bankowe najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia.
Inne formy i terminy płatności wymagają ustaleń pisemnych z firmą Euro-Szkolenia.

10. Faktury mogą być wysyłane w formie elektronicznej lub odbierane na szkoleniu w formie papierowej.

11. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych (np. choroby trenera) lub zmiany terminu szkolenia (np. w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników). Informacja o zmianie terminu szkolenia przesłana zostanie uczestnikom mailem najpóźniej na 2 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

12. W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują materiały (w formie papierowej lub elektronicznej – w zależności od szkolenia) i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Ponadto płata obejmuje także na szkoleniach stacjonarnych poczęstunek podczas przerwy - kawa, herbata, woda, ciastka.

13. Każde zgłoszenie na szkolenie może być wycofane w terminie do 3 dni roboiczych przed szkoleniem. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (mailem). W przypadku szkoleń wyjazdowych okres ten wynosi 14 dni.

14. W przypadku wycofania zgłoszenia:
a) w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia;
b) w dniu organizacji szkolenia lub w przypadku nieobecności na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji z wyprzedzeniem) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia.

15. W każdym terminie możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w ramach zastępstwa.

16. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości.

17. Każdy uczestnik naszych stacjonarnych, otwartych szkoleń psychologiczno-pedagogicznych otrzymuje Kartę Kursanta, która upoważnia go do skorzystania z 3 i 4 szkolenia w cenie rabatowej, tj. obniżonej o 30 pln od ceny wyjściowej. Rabaty nie sumują się, a piąte szkolenie w wymiarze 4 godz. dydaktycznych (w cenie regularnej 150 pln) jest BEZPŁATNE. W przypadku skorzystania z innego, dłuższego i droższego szkolenia jako piątego, Kursant zobowiązuje się dopłacić różnicę powstałą pomiędzy aktualną ceną szkolenia, a rabatem 150 pln..

18. Okres ważności Karty kursanta wynosi dwa lata od daty jej wydania, czyli od pierwszego szkolenia otwartego, w którym kursant uczestniczył.

19. Jeśli posiadacz Karty Kursanta nie zgłosi swojej absencji na zaplanowanym szkoleniu najpóźniej do 3 dni roboczych przed jego terminem, traci prawo do swojej aktualnej karty, a tym samym do zniżek z niej wynikających. 

20. Osoba, która zapisze się na piąte szkolenie jako bezpłatne, ale się na nie stawi i nie odwoła udziału w nim najpóźniej do 3 dni roboczych przed szkoleniem, traci prawo do skorzystania z tej promocji.

21. Zamówienia na szkolenia dla placówek są przyjmowane mailowo biuro@euro-szkolenia.com.pl i telefonicznie 515 588 177.

22. Koszt szkolenia przeprowadzonego w przedszkolu/szkole/firmie na zamówienie jest uzależniony od czasu jego trwania, liczby uczestników i odległości placówki od Wrocławia.

23. Przesłanie zgłoszenia na szkolnie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkoleń i wszelkich działań marketingowych przez firmę EURO-SZKOLENIA Agnieszka Zienkiewicz.

24. Adresy mailowe uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych są wpisywane na listę mailingową Euro-Szkoleń, chyba że dana osoba poinformuje, że sobie tego nie życzy. W każdym momencie można też zwrócić się o usunięcie adresu z bazy.

25. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pełny HTML | wersja mobilna