RODO

Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 
W związku z tymi uregulowaniami  wyjaśniamy poniżej zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i zamieszczamy informację o przysługujących Państwu uprawnieniach. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

firma Agnieszka Zienkiewicz Euro-Szkolenia z siedzibą we Wrocławiu 53-339, ul Pabianicka 4/8, posługująca się numerem NIP: 899-251-47-80 (dalej: „Euro-Szkolenia”).

Kontakt w sprawie danych osobowych:

mailem na adres biuro@euro-szkolenia.com.pl lub telefonicznie pod nr 515588177.

Cele przetwarzania danych osobowych:

W celach marketingowych: oferowania naszych usług i produktów oraz informacji handlowej dotyczącej współpracy, którą podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, przesyłania informacji o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.

W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

W cel realizacji zamówienia: W przypadku przesyłania formularzy zgłoszenia będziesz proszony o podanie wybranych danych osobowych (imię, nazwisko, placówka, adres zamieszkania - w przypadku wystawienia faktury na osobę prywatną, a także daty i miejsca urodzenia). Są one niezbędne w celu realizacji zamówienia.

W celach statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności.

W celu realizacji przepisów prawa

Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne w celu realizacji naszych usług.

Okres przetwarzania danych osobowych:

- od momentu zawarcia umowy, przez okres jej realizacji, aż do momentu zakończenia umowy oraz przez okres dochodzenia roszczeń za zamówioną usługę;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (pisemnej lub telefonicznej) – do momentu jej cofnięcia (np. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych). Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej przesłanej mailem.

Przekazywanie danych osobowych:

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. firmie kurierskiej, biurowi księgowemu, firmie hostingowej, obsłudze marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Profilowanie danych:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

Jeśli chcą Państwo wycofać wszystkie zgody marketingowe, które dotychczas nam udzielili, proszę opowiedzieć na tego mail wpisując w treści wiadomości „STOP”.

Informujemy, iż dołożymy najwyższych starań, aby reagować na Państwa uwagi i sugestie.

Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Euro-Szkolenia danych przysługuje Państwu szereg uprawnień:

  1. Uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa prośba obejmie kopie danych, prosimy o dokładniejsze wskazanie danych, których kopię Państwo chcą otrzymać. Euro-Szkolenia może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
  2. Zażądanie sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Euro-Szkolenia je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli życzą sobie Państwo, aby Euro-Szkolenia przetwarzały Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcą Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z Państwa roszczeniami);
  3. Zażądanie przekazania Państwa danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą Państwo samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy Państwa w tym zakresie wyręczyć.
  4. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu. 
  5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza prawo, prosimy o niezwłoczną wiadomość. 

 

pełny HTML | wersja mobilna